Uprava
Uprava
Kursevi
+387 62 219 880 Pon- Pet 08:00 - 16:30 Londža do broja 79, 72000 Zenica
+387 65 157 790 Pon- Pet 09:00 - 17:00 OŠ „Vladimir Nazor“, Sarajevska 20, 72000 Zenica
Licencirani
ECL ISPITI
Kursevi
#Njemački jezik
Broj #1
U Bosni i Hercegovini
Imate pitanje?

Zahtjevi specifični za jezik

Njemački kao strani jezik

NIVO A2

OPĆI ZAHTJEVI ZA NIVO

Kandidat razumije i može koristiti govorni i pisani jezik u svakodnevnim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija. Primarni cilj je provjeriti da li su kandidati sposobni djelovati u stranom jezičkom kontekstu/u stranom jeziku.

DETALJNI CILJ USMENE KOMUNIKACIJE NA NIVOU A2

Kandidat mora pokazati sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija.

GOVORNE NAMJERE/GOVORNI ČINOVI

-Uspostaviti i održavati komunikaciju
-Uspostaviti društvene kontakte:
-Pozdraviti se
-Predstavite sebe i druge
-Zahvaliti
-Da se izvinete
-Tražiti pažnju
-Razmijeniti lične podatke
-Lociranje, prepoznavanje i opisivanje ljudi, mjesta i stvari
-Izrazite sviđanja, nesviđanja, prednosti i poređenja
-Formulirati, prihvatiti ili odbiti ponude, prijedloge, zahtjeve, pozivnice i dozvole
-Opisati događaje u vremenu:
-Davanje i razumijevanje informacija o prošlim događajima i radnjama
-Davanje i razumijevanje informacija o uobičajenim događajima i radnjama
-Davanje i razumijevanje informacija o budućim događajima i akcijama
-Davanje i razumijevanje konkretnih informacija o datumima, vremenu, količinama, brojevima, cijenama, vremenu itd.

SPECIFIKACIJE TEME ZA USMENE KOMUNIKACIJE (vidi Aneks: Teme)

LINGVISTIČKE VJEŠTINE

SINTAKSA

-Pozitivne i negativne izjave
-pitanja za riječ/rečenicu
-Zahtjevi
-Glagoli i njihove dopune
-Upotreba pridjeva
-Upotreba vremenskih, mjesnih i modalnih priloga
-Upotreba modalnih glagola: modalni glagol kao glavni glagol i modalni glagol + glavni glagol
-Veznici: und, aber, oder, sondern, denn
-Brojanje

MORFOLOGIJA

-Članak (određen, neodređen i negativan član)
-Lične zamjenice * prisvojne zamjenice
-Konjugacija u sadašnjem, prošlom vremenu, perfektu
-Pomoćni glagoli
-Odvojivi glagoli
-Modalni glagoli: können, müssen, wollen, dürfen, sollen
-Deklinacija pridjeva
-Prijedlozi s akuzativom, dativom i naizmjeničnim prijedlozima

LEKSIKA

Osnovni vokabular za bavljenje svakodnevnim situacijama i komunikacijskim zadacima (vidi teme)

OSTALI JEZIČKI ASPEKTI

-Standardni njemački za nivo koji se govori odgovarajućim tempom
-Svakodnevni jezik, uključujući i neke kolokvijalizme

Nivo B1

OPĆI ZAHTJEVI ZA NIVO B1

Kandidat razumije jednostavan govorni i pisani jezik u najrazličitijim općim situacijama, o temama koje poznaje ili koje ga zanimaju i koje može koristiti.

DETALJNI CILJ USMENE KOMUNIKACIJE NA NIVOU B1

Kandidat mora pokazati svoju sposobnost komuniciranja u raznim situacijama koje zahtijevaju razmjenu informacija i izražavanje ličnog mišljenja.

GOVORNE NAMJERE / GOVORNI ČINOVI

Pored onih koje su već opisane pod nivoom A2:
-Izražavanje i reagovanje na osećanja kao što su iznenađenje, sreća, tuga, interesovanje i ravnodušnost
-Dati uputstva
-Izražavanje nužnosti, obaveze i mogućnosti
-Dajte prijedloge, pretpostavke i uputite pozive
-Izrazite uvjerenje, mišljenje, odobravanje i neodobravanje
-Izražavanje namjera, pravdanje
-Dijelite informacije o ljudima, događajima i iskustvima iz prošlosti, pričajte kratke priče

SPECIFIKACIJE TEME ZA USMENE KOMUNIKACIJE (vidi Aneks: Teme)

LINGVISTIČKE VJEŠTINE

SINTAKSA

⦁ Nebensätze mit dass
⦁ Kausale Nebensätze
⦁ Temporale Nebensätze
⦁ Konsekutive Nebensätze
⦁ Relativsätze
⦁ Konditionalsätze
⦁ Finalsätze
⦁ Upotreba perfekta i prošlog vremena

MORFOLOGIJA

-Rječce
-Pokazne zamjenice
-Upitne zamjenice
-Konjugacija u Perfektu, Futur I i Futur II
-Konjuktiv II
-Pasiv u sadašnjosti
-Neodređena zamjenica man
-Poređenje
-Povratne zamjenice

LEKSIKA

Osnovni vokabular za snalaženje u svakodnevnim situacijama i komunikacijskim zadacima (pogledajte specifikacije teme).

OSTALI JEZIČKI ASPEKTI

Uobičajeni kolokvijalni izrazi

Nivo B2

OPĆI ZAHTJEVI ZA NIVO B2

Kandidat može razumjeti glavne ideje složenih tekstova o apstraktnim temama i može se izraziti o općim temama ili o svom radu, studijama i interesovanjima. Kandidat može imati duže razgovore sa izvornim govornicima.

DETALJNI CILJ USMENE KOMUNIKACIJE NA NIVOU B2

Kandidat tokom ispita mora pokazati da može uspješno komunicirati u širokom spektru situacija i izraziti svoje lično mišljenje o izazovnim temama.

GOVORNE NAMJERE/GOVORNI ČINOVI

Pored onih koje su već opisane pod nivoima A2 i B1:
-Izražavanje i reagovanje na osjećaje kao što su iznenađenje, koncentracija, izgubljene misli, rezignacija, -zabrinutost, želja, očekivanje i razočaranje
-Davanje i primanje savjeta i složenih instrukcija
-Prigovaranje i svađanje; pohvaliti
-Rezimirati, proturječiti, procijeniti, pojasniti, objasniti, izvući zaključke, potvrditi i modificirati informacije
-Prenijeti složene informacije trećoj osobi (u direktnom i indirektnom govoru)
-Planiranje budućih projekata

Specifikacije teme za komunikaciju (pogledajte prilog: Grupe tema)

LINGVISTIČKE VJEŠTINE

SINTAKSA

-Participske konstrukcije u participima I i II
-Direktna/indirektna pitanja
-Pozicija rečenice
-Adversativne podređene rečenice
-Zavisne rečenice sa ohne dass, ohne … zu, anstatt dass, anstatt … zu
-Zavisne rečenice bez veznika
-Višestruka podređenost rečenica
-Predloške dopune iza imenica, pridjeva, glagola

MORFOLOGIJA

⦁ Vorgangs- und Zustandspassiv
⦁ Partizip I
⦁ Konjunktiv I
⦁ Konjunktiv II
⦁ Reflexive und reziproke Verben

LEKSIKA

Opsežan vokabular koji takođe omogućava diskusiju o opštim događajima i temama.
Vokabular za rješavanje komunikacijskih zadataka (pogledajte specifikacije teme)
OSTALI JEZIČKI ASPEKTI

-Njemački se govori normalnim tempom
-Čitanje tekstova složene strukture
-Česta upotreba uobičajenih idioma i kolokvijalizama

Nivo C1

OPĆI ZAHTJEVI NIVOA C1

Kandidat je u stanju da razume i koristi govorni jezik sa visokim stepenom tačnosti (približno nivou izvornog govornika). Ovo uključuje upotrebu složenih izraza i jezičkih procesa/procesa. Lična i profesionalna iskustva kandidata za testiranje treba da formiraju situacioni kontekst. Takođe bi trebalo da budu u stanju da reaguju na nepoznate situacije.

DETALJNI CILJ USMENE KOMUNIKACIJE NA NIVOU C1

Kandidati treba da pokažu, tokom ispita, da mogu izraziti ideje koje se odnose na svoja lična i profesionalna iskustva na efikasan način i sa visokim stepenom tečnosti i leksičke preciznosti. Nadalje, mora se dokazati sposobnost aktivnog učešća u diskusijama o poznatim i nepoznatim temama.

GOVORNE NAMJERE/GOVORNI ČINOVI

Pored onih koje su već opisane pod nivoima A2, B1 i B2:
-Razmjena informacija i evaluacija
-Uvjeriti, pregovarati, naručiti
-Komunikacija i interakcija među ljudima
-Prepoznavanje mišljenja, diskusija i komentarisanje mišljenja recenzije i odgovori na njih
-Diskusija o izvjesnostima, potrebama i obavezama
-Izražavanje i prihvatanje osećanja

Specifikacije teme za komunikaciju (pogledajte prilog: Grupe tema)

LINGVISTIČKE VJEŠTINE

SINTAKSA

-Indirektni govor
-Pasivni zamjenski oblici i parafraze
-Pozicija rečenice
-Elementi strukture teksta
-Koherentne i kohezivne strukture govornog i pisanog jezika

MORFOLOGIJA

⦁ Präfigierung
⦁ Suffigierung
⦁ Wortbildung, Komposita
⦁ Partikeln
⦁ Nominalisierung

LEKSIKA

-Opsežan vokabular, koji se također aktivno savladava
-Rječnik za rješavanje komunikacijskih zadataka (pogledajte specifikaciju teme)

OSTALI JEZIČKI ASPEKTI

-Uobičajeni kolokvijalni oblici, noviji idiomi, poznavanje važnih neologizama
-Regionalne jezičke varijante, frazeologizmi

Ispitni dijelovi

ECL jezični testovi se mogu polagati ili kao sveukupni test, ili postoji mogućnost polaganja pismenog ili usmenog parcijalnog testa.
-Cjelokupni test se sastoji od četiri dijela testa (razumijevanje čitanja, pismena komunikacija, razumijevanje slušanjem i usmena komunikacija).
-Pismeni parcijalni ispit sastoji se od ispitnih dijelova razumijevanje čitanja i pismene komunikacije, usmeni parcijalni ispit sastoji se od ispitnih dijelova slušanje s razumijevanjem i usmene komunikacije.
Pismeni parcijalni ispit:
1.čitanje sa razumevanjem
(pogledajte uzorke testova) https://eclexam.eu/deutsch/mustertests-deutsch/
Ispit se sastoji od dva zadatka sa po deset zadataka. Kandidat mora dokazati da razumije tekstove opšteg sadržaja prilagođene odgovarajućem nivou bez rječnika ili drugih pomagala.

2.Pisana komunikacija
(pogledajte uzorke testova) https://eclexam.eu/deutsch/mustertests-deutsch/

Kandidati za testiranje imaju zadatak da napišu dva teksta (npr. postove na forumu, e-mailove) na osnovu po četiri ključne tačke. Za rješavanje zadataka kandidati mogu koristiti jednojezični ili dvojezični rječnik.

Usmeni parcijalni ispit:

3.Razumjevanje slušanja
(pogledajte uzorke testova) https://eclexam.eu/deutsch/mustertests-deutsch/

Ispit se sastoji od dva zadatka sa po deset zadataka. Kandidat mora pokazati da razumije govorne tekstove koji odgovaraju odgovarajućem nivou.

4.Verbalna komunikacija
(pogledajte uzorke testova) https://eclexam.eu/deutsch/mustertests-deutsch/

Djelimični ispit za usmenu komunikaciju provodi se u obliku ispita u paru. Kandidati za ispit imaju mogućnost da imenuju svoje partnere na ispitu i to zabilježe na obrascu za registraciju. Ako to nije slučaj, kandidati će biti raspoređeni nasumično.

Procedura za usmeno komunikacijski dio ispita:
Prezentacija 1. dijela
Osnovni cilj ovog zadatka je priprema kandidata za ispit. Izvedba se neće ocjenjivati.

Dio 2 Vođeni razgovor

Na početku vođenog razgovora od kandidata se traži da izvuče kartu. Moderator zatim klikne na zapisnik ispita sa istim brojem na računaru. Ispitna rečenica uključuje i temu razgovora i vizualne elemente.
Moderator imenuje temu razgovora i povezana pitanja. Kandidati za testiranje imaju zadatak da vode diskusiju na tu temu.

Dio 3 Nezavisna izjava o temi

Ispitanici se individualno izražavaju u obliku monologa na temu montaže slike. Po potrebi, moderator može kandidatima dati dodatne sugestije uz dodatna pitanja koja odgovaraju nivou.