Uprava
Uprava
Kursevi
+387 62 219 880 Pon- Pet 08:00 - 16:30 Londža do broja 79, 72000 Zenica
+387 65 157 790 Pon- Pet 09:00 - 17:00 OŠ „Vladimir Nazor“, Sarajevska 20, 72000 Zenica
Licencirani
ECL ISPITI
Kursevi
#Njemački jezik
Broj #1
U Bosni i Hercegovini
Imate pitanje?

Informacije za kandidate sa specifičnim potrebama

Smjernice za administriranje ECL ispita

An accordion content area⦁ Kako bi se osigurale jednake mogućnosti, ECL ispitni centar obezbjeđuje odgovarajuće ispitne uslove za kandidate sa specifičnim potrebama. Svaka ispitna lokacija mora osigurati da na ispitu mogu učestvovati i kandidati sa specifičnim potrebama. U tom smislu, ispitne lokacije moraju osigurati da biraju sobe za pregled od kojih je barem jedna soba za pregled bez prepreka. Ispitni kandidati sa specifičnim potrebama koji ovaj status dokazuju ljekarskim uvjerenjem imaju pravo na individualna rješenja za provođenje ispita.
⦁ Obrazac prijave za osiguranje pojedinačnih ispita dostupan je ispitnim kandidatima na ispitnim mjestima, u ECL ispitnom centru, a također i elektronski ( https://eclexam.eu/deutsch/wp-content/uploads/AntragsformularzurSicherungindividuellerPrufungsdurchfuhrung.pdf ).
⦁ Kandidati za ispite sa specifičnim potrebama ili sa smetnjama u učenju moraju podnijeti svoju prijavu za osiguranje pojedinačnog ispita na odgovarajućoj lokaciji ispita. U prijavi ispitni kandidat može navesti koja mu je pomoć potrebna na ispitu ili može formulirati svoje pravo na korištenje laptopa. Uz zahtjev za osiguranje individualnog pregleda uvijek se mora priložiti ljekarsko uvjerenje. Mjesto polaganja prosljeđuje ovaj zahtjev ispitnom centru ECL.
⦁ Pojedinačni pregled se ne može garantovati naknadno dostavljenim ljekarskim uvjerenjem. U tom slučaju kandidat može odgoditi polaganje ispita za sljedeći termin bez naknade.
⦁ Službenik za jednake mogućnosti ECL centra za ispitivanje odlučuje da li će osigurati individualni pregled na osnovu ljekarskog uvjerenja. Svoju odluku prosljeđuje na odgovarajuću ispitnu lokaciju do datuma dodjele ispita.
⦁ Ispitni centar odlučuje o podnesenim prijavama u svakom pojedinačnom slučaju. Prilikom odabira potrebnih mjera za sprovođenje ispita uzimaju se u obzir dijagnoze navedene u ljekarskom uvjerenju i individualno formulirani zahtjevi kandidata za ispit.
⦁ U zavisnosti od vrste i stepena specifične potrebe, za kandidate sa specifičnim potrebama zagarantovana su sljedeća odstupanja od standardnog ispita pri izvođenju ispita:
⦁ Disleksija, disgrafija: U pisanom dijelu testa kandidat dobija test knjižicu odštampanu u posebnom formatu. Udžbenici su sastavljeni na svijetložutom papiru, sa većim slovima, proredom od 1,5 reda, posebnom vrstom slova (font za disleksiju), bez formata opravdanja. Vrijeme za pismene ispitne zadatke može se produžiti za 30%.
⦁ Disgrafija: Na osnovu lekarskog uverenja, kandidat za testiranje može da piše svoje zadatke koristeći laptop/PC sa integrisanim rečnikom.
⦁ Ispitni kandidati sa oštećenim sluhom: Zadaci iz dijela ispita za razumijevanje slušanja igraju se tri puta i mogu se rješavati slušalicama ili glasno svirati u posebnoj prostoriji. U dijelu ispita usmene komunikacije kandidat može pristupiti ispitu sam, bez ispitnog partnera.
⦁ Oštećenje vida: Ispitni centar pruža ispitne materijale u posebnom formatu: uvećani format (mogućnost odabira veličine slova), veći prored i tip slova „Verdana“. Vrijeme za pismene ispitne zadatke može se produžiti za 30%.
⦁ Učesnici slijepog testa: U pismenom dijelu testa kandidat za testiranje može koristiti svoj laptop sa programom za čitanje. U dijelu ispita usmene komunikacije, ECL ispitni centar ne koristi vizualnu podršku za slijepe kandidate. Kandidat formuliše svoja razmišljanja na osnovu usmene teme.
⦁ Kandidati za ispit sa motoričkim oštećenjima mogu koristiti svoj laptop bez internetske veze. U tom slučaju kandidat će dobiti testne zadatke u elektronskom obliku. Vrijeme za pismene ispitne zadatke može se produžiti za 30%.
⦁ Ispitni kandidati sa drugim posebnim smetnjama su u pojedinačnim slučajevima podržani posebnim mjerama za sprovođenje ispita, uzimajući u obzir zakonom propisane uslove.
⦁ Prilikom izvođenja individualnog ispita ne mijenja se sadržaj ispitnog materijala, odstupanja utiču samo na format ispitnog materijala

Odlaganje ispita

Ako kandidat nije u mogućnosti da pristupi ispitu na dan ispita, ima pravo da polaganje ispita odloži za naredni ispit uz naknadu na pismeni zahtjev. Nakon što je ispit odgođen, ne može se ponovo odgoditi. Obrazac zahtjeva za ponovno zakazivanje ispita možete pronaći na web stranici ECL International Exam Center ( https://eclexam.eu/deutsch/wp-content/uploads/Antrag_auf_Verschiebung_der_Prufung.pdf ).

Ako je ispitni kandidat prijavio sveobuhvatni ispit, može samo odgoditi cijeli ispit za sljedeći ispitni rok. Nije moguće odgoditi samo usmeni ili samo pismeni parcijalni ispit. Rok za prijavu za odlaganje ispita je 10. dan prije ispita.

Korisne informacije za kandidate za ECL jezičke ispite

⦁ Nekoliko dana prije ispita dobit ćete e-mail s tačnom lokacijom i datumom ispita.
⦁ Molimo ponesite potvrdu registracije sa sobom. Provjerite lične podatke i ako otkrijete grešku, prijavite je ispitnoj kancelariji.
⦁ Budite tačni na ispitu, poželjno je 20 minuta prije početka ispita.
⦁ Ponesite službeni dokument sa slikom (lična karta/pasoš). Ako se ne možete identificirati, bit ćete odbijeni na ispitu.
⦁ Pišite plavom ili crnom hemijskom olovkom.
⦁ Za vrijeme ispita na stolu mogu biti samo ispitni radovi, olovke, službeni slikovni dokument i, za dio ispita za pismenu komunikaciju, rječnici.
⦁ Mobilni telefoni moraju biti isključeni tokom cijelog ispita.
⦁ Tokom ispita nije dozvoljeno razgovarati sa drugim učesnicima ispita i ometati ih u radu.
⦁ Varanje i korištenje neovlaštenih pomagala dovode do diskvalifikacije sa ispita.
⦁ U dijelu za pismenu komunikaciju na ispitu, upotreba jednojezičnih ili dvojezičnih rječnika je dozvoljena, ali se ne mogu koristiti tematski rječnici. Učesnici testa moraju ponijeti svoje rječnike, dok testni centri ne mogu dati rječnike. Na ispitu se ne smiju koristiti rukom pisani papirići ili spiskovi riječi.
⦁ Slijedite upute nadzornika. Ako su vaše ispitne knjižice nepotpune ili nečitke, prijavite to odmah.
⦁ Obratite pažnju na uputstva u test knjižicama.
⦁ Ako nešto nije jasno, pitajte nadzornika. On je ovlašten da odgovara na pitanja o provođenju ispita, ali ne može pružiti nikakvu pomoć s pitanjima koja se odnose na sadržaj.
⦁ Ispitni kandidati mogu napustiti prostoriju za ispit samo uz dozvolu i pratnju nadzornika.
⦁ Prijavite sve incidente koji ometaju pravilno vođenje ispita proktoru i zatražite zapisnik.
⦁ Rezultati ispita će biti objavljeni 30 dana od dana ispita. Kandidati za ispit se moraju prijaviti na svoju ličnu stranicu kandidata i mogu vidjeti rezultate ispita online.
⦁ Rezultati testa neće biti dati preko telefona.
⦁ Imajte na umu da će nepoštivanje propisa o ispitu i ovdje navedenih pravila rezultirati isključenjem sa ispita.